กุณาน., & อ่วมตานีอ. (1). การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 103-111. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101653