ทรัพย์สังข์อ., ขุนแก้วเ., & อุดมเลิศม. (1). การจัดการกับความกลัวความเจ็บปวดจากการแทงเข็มในเด็ก : ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 25-31. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101577