ถุงทองศ. (1). การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 17-24. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101576