แซ่ติ๋วป., & ไวชมภูน. (1). ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(suppl.2), 9-16. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101573