(1)
หลักแหลม อ.; ไชยมงคล น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. J Royal Thai Army Nurses 2017, 18, 38-46.