(1)
วารสารพยาบาลทหารบก ก. ใบสมัครสมาชิก. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 150.