(1)
วารสารพยาบาลทหารบก ก. ใบส่งบทความตีพิมพ์. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 149.