(1)
วารสารพยาบาลทหารบก ก. คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 147-148.