(1)
สมกิตติกานนท์ พ.; เพาโอลินี ส.; เตียวกุล ส.; มาร์ค รูบิน เ.; ฟาวาลา ไ. อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 140-146.