(1)
พัชรกุลธนา ภ.; ขลังธรรมเนียม ก.; ดุรงค์ฤทธิชัย ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the Prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 131-139.