(1)
กุลศิริปัญโญ จ. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 123-130.