(1)
ครองวิริยะภาพ ว.; รัชชุกูล ส. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 97-105.