(1)
เกษมสุข เ.; คชไกร ร. ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The Need to Improve of Health Volunteer’s Ability in Home Visit for Diabetes People in Communities. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 59-68.