(1)
สู่วิทย์ บ.; ทำมาก เ.; เหลาสุภาพ น.; พิทักษาวรากร พ. การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 41-49.