(1)
โป้สมบูรณ์ ก.; อ่อนศรี ป. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 30-40.