(1)
ไทรแจ่มจันทร์ ส.; สกุลคู จ.; โพธิสุข อ.; ยงศร จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 21-29.