(1)
ลาวัง ว.; สรรเสริญ ร. PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People With Chronic Conditions in the Community. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 15-20.