(1)
พุทธรังษี ศ.; บุญโต ช.; เฉลยกิตติ ส.; มังคละคีรี น.; ขาวเอี่ยม ห. การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health Workplace and Happy Life Among Healthcare Providers in the 21st Century. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 8-14.