(1)
ประเสริฐทรง ช. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 1-7.