(1)
ยะเกษม ป.; ไชยมงคล น.; พงศ์จตุรวิทย์ ย. Experience of Becoming a Thai Early Adolescent Mother. J Royal Thai Army Nurses 2018, 19, 89-96.