(1)
คำเงิน ร.; วัชรสินธุ์ จ.; ไชยมงคล น. Factors Influencing Suffering of Parents Who Had Children With Cancer. J Royal Thai Army Nurses 2018, 19, 59-68.