[1]
สุขแสน น. 2017. คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 18, 2 (Aug. 2017), 159–167.