[1]
หลักแหลม อ. and ไชยมงคล น. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 18, 2 (Aug. 2017), 38–46.