[1]
วารสารพยาบาลทหารบก ก. 2015. คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 147–148.