[1]
สมกิตติกานนท์ พ., เพาโอลินี ส., เตียวกุล ส., มาร์ค รูบิน เ. and ฟาวาลา ไ. 2015. อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 140–146.