[1]
กุลศิริปัญโญ จ. 2015. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 123–130.