[1]
ครองวิริยะภาพ ว. and รัชชุกูล ส. 2015. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 97–105.