[1]
เกษมสุข เ. and คชไกร ร. 2015. ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The need to improve of Health Volunteer’s ability in Home Visit for Diabetes People in Communities. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 59–68.