[1]
สู่วิทย์ บ., ทำมาก เ., เหลาสุภาพ น. and พิทักษาวรากร พ. 2015. การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 41–49.