[1]
โป้สมบูรณ์ ก. and อ่อนศรี ป. 2015. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 30–40.