[1]
ลาวัง ว. and สรรเสริญ ร. 2015. PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 15–20.