[1]
พุทธรังษี ศ., บุญโต ช., เฉลยกิตติ ส., มังคละคีรี น. and ขาวเอี่ยม ห. 2015. การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 8–14.