[1]
ประเสริฐทรง ช. 2015. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 1–7.