Return to Article Details การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับไดโคฟีแนกเจลต่อการใช้งานของไหล่และความสามารถของแขนในผู้ป่วยไหล่ติด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล