1.
โชคครรชิตไชย ส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. JPMAT [Internet]. 2021 Jan. 12 [cited 2024 Apr. 17];10(3):ง-จ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064