1.
โชคครรชิตไชยส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. JPMAT [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2021Apr.21];10(3):ง-จ. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064