1.
คณึงเพียร ธ, เศลวัฒนะกุล ส. Effect of Mozart Music for Capability Memory in Elderly. JPMAT [Internet]. 2020 Jan. 10 [cited 2022 May 17];9(3):390-40. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/234830