1.
เวชชพิทักษ์ อ, โลจายะ ศ, ตั้งเสถียร ด. Evaluation of Primary Care Cluster of Pathum Thani Province on Fiscal Year 2017. JPMAT [Internet]. 2019 Jan. 24 [cited 2022 May 19];8(3):450-66. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/167896