โชคครรชิตไชย สุรชัย. “โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563”. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 10, no. 3 (January 12, 2021): ง-จ. Accessed April 17, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064.