โชคครรชิตไชย ส. “โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563”. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, vol. 10, no. 3, Jan. 2021, p. ง-จ, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064.