คณึงเพียร ธ., and เศลวัฒนะกุล ส. “Effect of Mozart Music for Capability Memory in Elderly”. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, vol. 9, no. 3, Jan. 2020, pp. 390-0, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/234830.