[1]
บาลจ่าย ญ., สร่างไธสง ด., and เกิดมากมี เ., “Self-Esteem Experiences of Older Adults with Chronic Illness in Urban Area”, JPMAT, vol. 9, no. 3, pp. 350–364, Jan. 2020.