โชคครรชิตไชย ส. (2021) “โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563”, Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 10(3), p. ง-จ. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064 (Accessed: 17 April 2024).