โชคครรชิตไชย สุรชัย. 2021. “โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563”. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 10 (3):ง-จ. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064.