เวชชพิทักษ์ อุดมลักษณ์, โลจายะ ศศิพร, and ตั้งเสถียร ดุจเดือน. 2019. “Evaluation of Primary Care Cluster of Pathum Thani Province on Fiscal Year 2017”. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 8 (3):450-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/167896.