โชคครรชิตไชยส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, v. 10, n. 3, p. ง-จ, 12 Jan. 2021.