โชคครรชิตไชย ส. (2021). โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 10(3), ง-จ. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064