(1)
โชคครรชิตไชยส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. JPMAT 2021, 10, ง-จ.