(1)
คณึงเพียร ธ.; เศลวัฒนะกุล ส. Effect of Mozart Music for Capability Memory in Elderly. JPMAT 2020, 9, 390-400.