[1]
โชคครรชิตไชย ส. 2021. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand. 10, 3 (Jan. 2021), ง-จ.